ANPRO - Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română "Ioana Em. Petrescu"
Asociaţia Profesorilor de Limba şi Literatura Română "Ioana Em. Petrescu"

Statut

STATUTUL
ASOCIAŢIEI NAŢIONALE „IOANA EM. PETRESCU” A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

CAPITOLUL I
CONSTITUIREA ASOCIAŢIEI

Art.1. Denumirea asociaţiei
Denumirea asociaţiei este: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ „IOANA EM. PETRESCU” A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ.

Art.2. Forma juridică a asociaţiei
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ „IOANA EM. PETRESCU”A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ se constituie ca persoană juridică cu scop nepatrimonial, având caracter profesional – ştiinţific şi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi prevederile prezentului statut.

Art.3. Sediul asociaţiei
Sediul asociaţiei este în România, Cluj-Napoca, str. Dâmboviţei nr. 52, ap. 69, jud. Cluj.
Sediul asociaţiei va putea fi schimbat prin hotărârea Consiliului Director al asociaţiei.
Asociaţia va putea avea filiale în întreaga ţară şi în străinătate, care vor putea fi înfiinţate pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaţiei, prin hotărârea Consiliului Director al asociaţiei.

Art.4. Durata
Asociaţia se înfiinţează pe durată nedeterminată, de la momentul înregistrării sale în Registrul persoanelor juridice.

Art.5. Scopul asociaţiei
Scopul asociaţiei se circumscrie următoarelor activităţi: promovarea şi susţinerea activităţii didactice în cadrul predării disciplinei Limba şi literatura română în şcolile din România în vederea ridicării calităţii prestaţiei didactice, a formării continue a profesorilor de limba şi literatura română, a asigurării unui cadru organizat pentru realizarea unui schimb de experienţă eficient, modern şi racordat la cerinţele societăţii româneşti.
Asociaţia promovează interese profesionale şi este deschisă tuturor profesorilor care predau sau manifestă interes pentru predarea limbii şi literaturii române la toate nivelele de învăţământ (preuniversitar, universitar) din ţară, indiferent de sex, rasă, religie, etnie.

Art.6. Obiectul de activitate
În vederea realizării scopului propus, asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:
– îmbunătăţirea pregătirii profesionale, întărirea convingerii profesorilor de limba şi literatura română că aparţin unei profesii respectate, susţinerea responsabilităţii acestora cu privire la predarea unei discipline fundamentale;
– oferirea unui cadru organizat de realizare a schimbului de experienţă şi de idei privind didactica disciplinei, de realizare a pregătirii ştiinţifice de specialitate;
– susţinerea activităţilor de formare continuă de limba şi literatura română;
– colaborarea cu toţi partenerii implicaţi în pregătirea profesională a profesorilor (universităţi, case ale corpului didactic, inspectorate şcolare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, biblioteci judeţene şi universitare, edituri);
– îmbunătăţirea comunicării intra şi interinstituţionale;
– organizarea de activităţi cu caracter profesional: întâlniri, mese rotunde, simpozioane, prezentări de carte, pentru informarea la zi cu ultimele cercetări în domeniul didacticii şi al specialităţii;
– editarea revistei asociaţiei – „PERSPECTIVE” – precum şi a altor materiale suport pentru activitatea didactică;
– sprijinirea desfăşurării de proiecte tematice legate de însuşirea limbii şi literaturii române;
– evaluarea activităţilor desfăşurate de membrii asociaţiei în scopul îmbunătăţirii acesteia;
– organizarea şi susţinerea unui schimb de experienţă cu profesori care predau limbi materne în ţară şi în străinătate;
– realizarea schimbului de experienţă cu profesorii care predau limba şi literatura română în diaspora.

CAPITOLUL II
PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art.7. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este în suma de 2 800 000 lei, fiind constituit în numerar din contribuţia membrilor fondatori.
Asociaţia îşi va constitui patrimoniul din cotizaţiile membrilor asociaţiei, taxe de înscriere, donaţii din partea unor persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate, sponsorizări interne şi internaţionale, vânzarea publicaţiilor sale precum şi alte surse de venituri.
Contribuţiile, donaţiile şi legatele aduse în patrimoniul asociaţiei pot consta în bunuri mobile şi imobile, corporale sau incorporale. Asociaţia poate să primească şi să administreze, în vederea realizării scopurilor propuse, diverse fonduri şi bunuri realizate din testamente, donaţii, din cumpărarea sau concesionarea oricărei proprietăţi imobiliare sau mobiliare, indiferent de valoare, cu excepţia celor în privinţa cărora există restricţii impuse de lege.
Asociaţia poate să dispună de oricare fel de proprietăţi şi, de asemenea, să investească capitalul rezultat din acestea pentru oricare din scopurile menţionate în statut.
Patrimoniul asociaţiei se completează cu veniturile realizate din proprietăţile deţinute de aceasta, taxe percepute – conform legii – pentru serviciile angajate pe baza contractuală sau de colaborare şi reprezentare a terţelor persoane.
Donaţiile şi legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, brevete şi invenţii, acţiuni, titluri de valoare şi alte drepturi de creanţe.
Donaţiile şi legatele vor fi înscrise în Registrul de donaţii al ASOCIAŢIEI NAŢIONALE „IOANA EM. PETRESCU” A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ.
Donaţiile pot fi necondiţionate sau condiţionate pentru realizarea unui anumit scop, dacă acesta este în concordanţă cu scopul şi activităţile asociaţiei. Asociaţia poate refuza orice donaţii sau legate oferit în termeni inacceptabili sau care contravin prevederilor prezentului statut.
Pentru donaţiile condiţionate şi acceptate în asemenea condiţii de către asociaţie sau pentru cele cu destinaţie specificată în actul de donaţie, donatorul va putea verifica modul în care a fost utilizată donaţia sa, asociaţia punându-i la dispoziţie un raport.
Toate valorile ce vor intra în patrimoniul asociaţiei vor fi destinate exclusiv realizării scopului pentru care a fost înfiinţată această asociaţie.

CAPITOLUL III
MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art.8. Membru al asociaţiei poate fi orice persoană fizică, profesor de limba şi literatura română, atestat prin diplomă de licenţă, care doreşte să participe activ la realizarea obiectului de activitate al asociaţiei şi care îşi exprimă în mod liber voinţa de a face parte din asociaţie.

Art.9. Membrii grupului de iniţiativă care au alcătuit actul constitutiv al asociaţiei sunt, de drept membri fondatori.
Primirea de noi membri se face la cerere, cu acordul Consiliului Director, care va emite în termen de 3 zile de la înregistrarea cererii, o decizie de admitere sau respingere a solicitantului.

Art.10. Fiecare membru al asociaţiei are următoarele drepturi:
a) să participe sau să fie reprezentat la lucrările adunării generale a asociaţiei cu drept de vot pentru adoptarea tuturor hotărârilor
b) să aleagă şi să fie ales în oricare din organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei în condiţiile prezentului statut
c) să participe la manifestările organizate de asociaţie în ţară şi străinătate
d) să primească informaţiile de care dispune asociaţia referitoare la problemele specifice obiectului de activitate
e) să primească asistenţă şi consultanţă din partea asociaţiei în vederea pregătirii profesionale proprii
f) să primească publicaţiile asociaţiei contra cost sau gratuit şi să publice în acestea articole, comunicări, informaţii.

Art.11. Fiecare membru al asociaţiei are următoarele obligaţii:
a) să promoveze obiectivele asociaţiei şi să militeze pentru îndeplinirea scopului acesteia
b) să respecte normele de etică profesională şi ţinută morală
c) să participe activ la acţiunile organizate de asociaţie
d) să militeze pentru creşterea prestigiului asociaţiei şi al membrilor acesteia în ţară şi în străinătate prin propria ţinută morală şi activitate profesională
e) să respecte prevederile prezentului statut şi hotărârile adunării generale ale asociaţiei
f) să achite la timp cotizaţia de membru

Art.12. Calitatea de membru al asociaţiei încetează:
– la cerere: încetarea calităţii de membru al asociaţiei se face din iniţiativa proprie prin notificarea prealabilă scrisă cu 15 zile înainte de facerea publică a acestei hotărâri, în caz contrar urmând a se suporta daunele materiale şi morale aduse asociaţiei
– prin excludere pentru:
– neplata sau rea-credinţă a cotizaţiei timp de şase luni
– încălcarea obligaţiilor ce-i revin prin statut
Excluderea se hotărăşte de adunarea generală cu o majoritate de 2/3 din voturile valabil exprimate.
Consiliul Director poate hotărî suspendarea calităţii de membru până la prima adunare generală. În caz de excludere, membrul asociat exclus nu are dreptul la restituirea aportului adus în patrimoniul asociaţiei.

CAPITOLUL IV
ADMINISTRAREA ŞI REPREZENTAREA ASOCIAŢIEI

Art.13. Organele de conducere, administrare şi control sunt:
– Adunarea generală a membrilor asociaţiei
– Consiliul Director
– Cenzorul, Comisia de cenzori

Art.14. Adunarea generală
14.1. Adunarea generală este organul suprem de conducere al asociaţiei. Adunarea generală este constituită din totalitatea membrilor asociaţiei. Aceştia pot fi reprezentaţi de către un delegat pentru fiecare zece membri.
14.2. Adunarea generală se convoacă de către preşedintele Consiliului Director şi se întruneşte o dată pe an în sesiune ordinară şi ori de câte ori este nevoie în sesiune extraordinară. Data, locul şi ordinea de zi se anunţă prin corespondenţă şi mijloacele de informare în masă cu o lună înainte de termenul stabilit. Odată cu convocarea se pun la dispoziţia membrilor asociaţiei ordinea de zi şi documentele supuse dezbaterii.
14.3. Adunarea generală extraordinară poate fi convocată de Consiliul Director, Comisia de cenzori sau de 1/3 din membrii asociaţiei.
14.4. La cererea a 1/3 din totalul membrilor asociaţiei, Consiliul Director este obligat să convoace Adunarea generală extraordinară în termen de cel mul 15 zile de la primirea cererii.
14.5. Adunarea generală este condusă de preşedintele sau vicepreşedintele Consiliului Director, care va fi ajutat de un secretar.
14.6. Adunarea generală este legal constituită cu participarea a 2/3 dintre membrii asociaţiei, personal sau prin delegaţii aleşi. În cazul în care numărul legal nu este întrunit, preşedintele convoacă o nouă adunare în termen de cel mult 15 zile, anunţând data şi locul cu cel puţin 7 zile înainte de data fixată. Adunarea generală astfel convocată este considerată legal constituită cu numărul membrilor şi a delegaţilor prezenţi.
14.7. Adunarea generală adoptă hotărâri prin votul majorităţii simple a membrilor şi delegaţilor prezenţi la adunare.
14.8. Fiecare membru are dreptul la un vot, iar fiecare delegat are dreptul la un număr de voturi egal cu numărul membrilor reprezentaţi. Votul poate fi exprimat şi prin corespondenţă.
14.9. Deciziile privind modificarea statutului asociaţiei trebuie să fie adoptate cu votul a cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor asociaţiei, personal sau prin delegat. Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către Consiliul Director.
Adunările Generale sunt ordinare şi extraordinare.
Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi a Cenzorilor. Adunarea Generală Extraordinară se întruneşte ori de câte ori este nevoie, cu respectarea regulilor privind convocarea, menţionate mai sus.
Asociatul care, într-o anumită problemă supusă Adunării Generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare nici la vot. Asociatul care încalcă aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi/sau ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
14.10. Adunarea generală a membrilor asociaţiei are următoarele atribuţii:

aprobă concepţia şi strategia de dezvoltare a asociaţiei, precum şi programul de activitate pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei;
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
aprobă primirea şi excluderea membrilor din asociaţie;
alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor Comisiei de cenzori;
înfiinţarea de filiale;
modificarea actului constitutiv şi al statutului;
dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare.
Art.15. Consiliul Director
15.1. Consiliul Director este organul care asigură conducerea operativă a activităţii asociaţiei.
15.2. Consiliul Director este ales prin vot de către Adunarea generală a asociaţiei.
15.3. Consiliul Director este format din 5 (cinci) membri, având un mandat de 2 ani.
Componenţa acestuia este următoarea:
– preşedintele
– vicepreşedintele
– secretarul
– trezorierul
– responsabilul cu centrul de documentare

Preşedintele asociaţiei este reprezentantul acesteia în relaţiile cu autorităţile şi cu alte instituţii sau organisme de stat sau private, inclusiv cu terţe persoane, fizice sau juridice.
Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare, aprobat de Adunarea Generală.
Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.
15.4. Consiliul Director are următoarele atribuţii:
planificarea şi conducerea operativă a asociaţiei;
aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;
stabileşte relaţii de colaborare cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate;
prezintă Adunării Generale raportul anual al asociaţiei, proiectul de buget;
aprobă structura de organizare, nivelele pentru investiţii sau credite, stabileşte nivelul cotizaţiei, prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
întocmirea agendei de lucru a Adunării Generale;
încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.
15.5. Consiliul Director poate angaja specialişti şi experţi pe bază de contract şi poate constitui alte compartimente de lucru cu caracter temporar.
15.6. Consiliul Director se întâlneşte de trei ori pe an sau ori de câte ori este nevoie, fiind convocat de preşedinte.
15.7. Consiliul Director adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
Art.16.Comisia de cenzori
Controlul financiar intern al asociaţiei va fi asigurat de un Cenzor sau, în cazul în care numărul membrilor asociaţiei este mai mare de 100, controlul va fi asigurat de către o comisie de cenzori.
16.1. Comisia de cenzori este formată din trei persoane numite de Adunarea Generală pe o perioadă de doi ani. Membrii comisiei de cenzori îl aleg pe preşedintele acesteia.
16.2. Comisia de cenzori funcţionează pe baza unui regulament de funcţionare aprobat de Adunarea Generală.
16.3. Comisia de cenzori verifică gestiunea asociaţiei şi prezintă de două ori pe an Consiliului Director şi anual Adunării Generale rapoarte asupra activităţii desfăşurate, cu constatările şi propunerile ce se impun.
16.4. Comisia de cenzori se întruneşte trimestrial sau de ori câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui Consiliului Director.

CAPITOLUL V
ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Art.17. Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu începe la data înregistrării asociaţiei.
Art.18. Activitatea economico-financiară se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală. Asociaţia va ţine toate evidenţele financiar-contabile necesare şi conforme cu cerinţele legale.
Art.19. Veniturile asociaţiei provin din taxele de înscriere, cotizaţiile membrilor asociaţiei, sponsorizări, donaţii, vânzarea publicaţiilor proprii şi alte contribuţii şi resurse stabilite de Consiliul Director, pentru realizarea obiectivelor prevăzute în contract.
Art.20. Veniturile asociaţiei se folosesc numai pentru finanţarea activităţilor aprobate de Adunarea Generală şi prevăzute de statut.
Art.21. Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, asociaţia îşi poate constitui fonduri de investiţii, de rezervă şi de premiere.
Art.22. Excedentele sau deficitele bugetare se raportează pentru anul următor.
Art.23. Din derularea activităţii asociaţia nu realizează profit.

CAPITOLUL VI
DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

Art.24. Dizolvarea asociaţiei poate fi decisă numai prin hotărârea Adunării Generale cu votul personal a 2/3 din numărul total al membrilor sau prin hotărâre judecătorească sau a tribunalului, după caz;
Art.25. În cazul dizolvării ASOCIAŢIEI NAŢIONALE „IOANA EM. PETRESCU” A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, bunurile aflate în patrimoniul acesteia vor fi donate Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” Cluj-Napoca.

CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.26. Orice litigii ale asociaţiei cu persoane fizice se soluţionează de instanţele judecătoreşti în condiţiile legii, potrivit naturii litigiului, după ce în prealabil s-a încercat o conciliere în cadrul Consiliului Director.
Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în materie.
Art.27. Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea generală Constitutivă a ASOCIAŢIEI NAŢIONALE „IOANA EM. PETRESCU” A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ din data de 05.04.2001, fiind însuşit de membrii fondatori.

Prezentul statut a fost redactat de av. Tămaş Dana şi autentificat la Biroul Notarilor Publici Asociaţi Vişan Ioana Almira şi Buduşan Silvia Valeria în 6 exemplare, din care 5 s-au eliberat membrilor fondatori.

Secretar, Revnic Anica